בתפריט

כניסה

הרשמה

תקנון ותנאי שימוש

מבוא

 1. אתר האינטרנט minufim-extra.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר המספק שירותי שליחויות משפטיות ומידע עסקי.
 2. באתר ניתן למצוא, בין היתר, מערכת לביצוע הזמנות (להלן: "שירותי האתר").
 3. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין מינופים דואר משפטי בע"מ ח.פ. 515647774 בעלי האתר או חליפיהם (להלן יכונו גם מפעילי האתר), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה, לשימוש בשירותי האתר, לשימוש במערכת ההזמנות וכו'.
 4. גולש בעל חשבון אישי המזמין שרות באמצעות האתר יכונה גם "לקוח".
 5. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה.
 6. באם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מיידית מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 7. המבוא להסכם זה ונספחיו הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 8. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

תנאי השימוש

 1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר אך ורק בכפוף לאמור בהסכם זה.
 2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
 3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
  • גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
  • מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
  • העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
  • ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
 4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
  • למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
  • להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

חשבון משתמש ואזור אישי

 1. גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").
 2. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
 3. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
  • אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
  • החשבון הוא אישי: אין ליצור חשבון עבור אדם אחר ואין להתיר שימוש לאחר, זולת עובדי בעל החשבון.
  • אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
 4. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
 5. בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
 6. מינופים דואר משפטי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי יכולה להחליט על מחיקת חשבון משתמש וחסימת האפשרות לקבל שירות.
 7. לקוח אשר לו חוב כספי, יחסם במערכת, לרבות האפשרות לעיין בנתונים ומסמכים הנוגעים להזמנתו אשר תמורתה לא שולמה באופן מלא.
 8. מינופים חקירות שומרת לעצמה הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט מכל טעם ענייני שהוא שלא לספק שרות ללקוח.

שירותים

 1. כריכת כתבי תביעה - כריכת המסמכים שמעלה הלקוח באמצעות כריכה חמה או ספירלה בהתאם לשיקול דעת מפעילי האתר. באחריות הלקוח לוודא כי כל החומר הועלה לאתר לפי הסדר הדרוש. ללקוח לא יהיו כל טענות לגבי אופן הכירכה וסדר הדפים וידוע לו כי כפי שהעלה את הקובץ לאתר כך תבוצע כריכת החומר. מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות במידה והנמען אינו מוכן לקבל את החומר הכרוך מכל סיבה שהיא ואחריות זו הינה אחריותו הבלעדית של הלקוח. כל יחידת כריכה עד 100 עמודים, ככל שבקובץ יהיו מעל 100 עמודים הכריכה תחולק ליחידות.
 2. שליחויות משפטיות - בהזמנת שליחות משפטית מכל סוג על הלקוח לוודא כי עומד לרשותו מספיק זמן על מנת לבצע את השליחות ובאחריותו הבלעדית לקחת מקדם זמן מספק לביצוע השליחות. כל שליחות משפטית שלא תוכל להתבצע מהעלאת מסמכים שגויים ו/או חסרים על ידי הלקוח, טעות בכתובת הנמען ו/או כל סיבה אחרת הינה באחריותו המלאה של הלקוח והוא לא יזוכה עקב כשל בביצוע השליחות המשפטית. כמו כן ידוע ללקוח כי מפעילי האתר אינם נושאים באחריות שילוחית עבור השליחים שמבצעים את השליחות.
 3. צילום תיקים - על הלקוח לוודא כי החומר מוכן לצילום אצל הנמען וכי יש בידו אישור לצלם את החומר. כמו כן באחריות הלקוח לדאוג לתשלום האגרה אם ישנה או לציין זאת ולהוסיף את עלותה בתוספת דמי טיפול בהזמנת השירות. צילום תיק מכל סוג שהוא שלא יתבצע עקב כך שהלקוח לא הציג אישור לצילום התיק, לא שילם את האגרה בין אם באמצעות האתר או בעצמו, הציג מסמכים חסרים, לא העלה יוי כח מספק, טעה בכתובת או בשם הגורם אצלו מצלמים את התיק, ישא הלקוח בעלות הפעולה במלואה ואין למפעיל האתר כל אחריות בכל עיכוב שיגרם מכך.
 4. מידע עסקי – שאילתות המידע העסקי הינן על פי המידע הזמין לעת ההזמנה ברשם הרשמי הרלוונטי ועל נכונות המידע אין אחריות מצד מפעילי האתר. שאילתת כתובת מינופים ושאילתת טלפון מינופים מספקות מידע המצוי ברשות צפעילי האתר אשר נובע ממידע שנאסף מפעילתם השוטפת ואינו מידע מאומת לעת ההזמנה. ידוע ללקוח שכל נזק ו/או מעשה שיגרם לו ו/או לכל צד שלישי מהזנת שאילתת כתובת מינופים ושאיללת טלפון מינופים הינה באחריותו הבלעדית ואייה באחריותם של מפעילי האתר.
 5. טפסים להורדה - הטפסים זמינים להורדה ללקוחות האתר ללא תשלום. אין מפעילי האתר אחראיים לתקפותם של הטפסים ואינם נושאים בכל אחריות במידה וטופס שהורד מן האתר לא יתקבל על ידי גורם כלשהו וזוהי אחריותו הבלעדית של הלקוח.

זמני ביצוע עבודה

רגיל - 5 ימי עסקים
דחוף - 1 ימי עסקים

בהול - אותו יום עסקים ככל שההזמנה התקבלה עד השעה 11:00 לאותו יום.

  • זמני הביצוע כפופים למגבלות ואילוצים טכניים ואחרים ויתכן שיחרגו מהזמנים המוגדרים באתר. בכל מקרה כזה בשל אילוץ סביר לא יחולו על מפעילי האתר כל אחריות לנזקים ו/או ביטולים שיגרמו ו/או יחולו מצד הלקוח.
  • ככל שלא ניתן לבצע את השירות אשר הוזמן על ידי הלקוח תוך המועדים הנקובים לעיל, למעט במקרים הנקובים לעיל, הודעה על כך תשלח ללקוח אשר יודיע האם הוא מעוניין בביצוע ההזמנה במועד מאוחר יותר או בביטולה.

יום עסקים

 1. ערבי חג, חגים וימי מנוחה של כל הדתות לא יחשבו כימי עבודה. יום עסקים יתחיל מהשעה 00:01 ויסתיים בשעה 13:00 לאותו יום, למעט בהזמנת פעולה בהולה לאותו יום עסקים. במקרה זה יום העסקים יסתיים בשעה 11:00 לאותו יום.
 2. בימי חול המועד סוכות ופסח וימי חג הרמאדן יחשב כל יום כחצי יום עבודה.

תשלום – 'קרדיטים' בחשבון המשתמש

 1. הזמנת הפעולה תעשה בחיוב כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית בתאום מול נציג האתר והצגת אישור העברה.
 2. שוויו של כל 1 קרדיט – הוא 1 ₪.
 3. גם אם ללקוח יתרת קרדיט ו/או חבילה במחירים מוזלים שרכש באתר minufim.co.il מחברת מינופים דואר משפטי, יתרה זו לא תעמוד לרשותו ברכישת שירות משירותי האתר וכן לא יהיה זכאי להנחה על פי מחירנ החבילה שרכש באתר minufim.co.il בהזמנת שירות מן האתר.
 4. המחירים כפופים לשינויים.
 5. המחיר הנקוב בסיום הליך ההזמנה הוא המחיר המחייב.
 6. במידה והפעולה המוזמנת על ידי הלקוח לא תצלח מכל סיבה שהיא, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי עבור הפעולה. 

אבטחת מידע

 1. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 2. הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):
  • אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
  • על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
 3. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
 4. משלוח הודעות
  הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

 1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
 2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
 3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
 4. שירותי האתר יינתנו על פי טופס הזמנת השירות שימלא הלקוח, לפיכך, במידה והלקוח לא מילא את טופס ההזמנה כראוי ו/או שגה בסוג ההזמנה אותה הזמין, יהיה הלקוח האחראי הבלעדי להודיע לבעלי האתר על כך לאלתר לשם תיקון הטעות.
 5. העדר אחריות למידע
  המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 6. הגבלת אחריות לנזקים
  אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו ללקוח עקב שימוש בשירותים אשר הוזמנו באתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.
 7. מינופים דואר משפטי לא תהיה אחראית באחריות שילוחית למוסרים המבצעים את הפעולות בשטח.
 8. האחריות על כל פעולה משפטית הנעשית על ידי הלקוח בעקבות המסירה תהא אך ורק על הלקוח ובשום מקרה לא תחול על מינופים דואר משפטי אחריות בגין פעולה אשר בוצעה על ידי הלקוח (דוגמת עיקול, פעולות גביה וכו').

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

 1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
 2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.
 3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

העדר אחריות לפעולות גולשים

 1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.
 2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

העלאת תוכן גולשים

 1. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
 2. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.
 3. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‎4 להסכם זה.
 4. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
 5. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

הודעה על תוכן מפר

 1. בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה.

זכות יוצרים והרשאות שימוש

 1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

סימני מסחר

 1. סימני המסחר "מינופים חקירות" ו- "מינופים" הנם סימני מסחר של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.
 2. יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

שינוי תנאים

 1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
  • לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
  • אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
 2. באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 3. בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.
 4. הצעות והערות
  בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.
 5. שיפוי
  הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
 6. ברירת דין וסמכות שיפוט
  הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבית משפט השלום בהרצליה.כל הזכויות שמורות למינופים דואר משפטי